Domaraktuellt

Information om aktuella tävlingar, utbildningar, regeländringar etc.

Aktuellt

     Domarinformation

13 januari

Nu har de domarböcker som kommit mig tillhanda återsänts, så med fungerande postgång bör ni få dem inom några dagar. Jag önskade att alla skulle sända med aktuella adressuppgifter och de flesta har skickat med en lapp eller noterat på kuvertet vilket jag är jättetacksam för. Redan här kunde jag uppdatera ett flertal adresser! För de andra har jag använt den adress som finns i SSFs databas och stämmer inte den så lär boken försvinna! Nytt utskick p.g.a. slarv att meddela flytt o.s.v. sker mot en avgift som föreningen då kommer få via faktura.

VIKTIGT: Alla domare står just nu som avstängda men registrerade böcker kommer bli aktiva inom några dagar. Det är alltså viktigt att inga avstängda domare tjänstgör vid kommande tävlingar och detta får tävlingsansvariga ha kontroll på. En tävling eller omgång där någon avstängd domare tjänstgjort kan komma att strykas helt!

Det finns fortfarande ett stort antal domare som inte sänt in sin bok för omregistrering gällande 2022 och trots dispens för aktivitet under 2020 och 2021 skall boken omregistreras för nytt tävlingsår annars förblir man avstängd och får domarlicensen indragen inför kommande år.
​​​​​​​
Patrik Björk / Ordförande Exekutive Domarkommittén


10 januari                                                                               

Inbjudan Domarutbildning, Jönköping 19-20 februari


SISTA ANMÄLNINGSDAG 6 februari

​​​​​​​SE INBJUDAN

Dags sända in domarboken!

17 december
​​​​​​​

Nu är snart tävlingssäsongen över så det är dags för alla domare att sända in domarboken för omregistrering 2022. Alla böcker skall skickas in oavsett om det varit uppdrag eller ej  2021.
Alla domare är automatiskt avstängda domarboken registrerats för tävlingsåret 2022.

Tänk på att:
Vänligen skicka med en notis om er aktuella adress och övriga uppgifter! Varje år försvinner ett flertal böcker då SSFs kansli inte fått information om adressändring!
 
Alla böcker skall finnas insända senast 2022-02-15 så jag i god tid hinner omregistrera! 
De böcker som inte inkommit i tid alternativt måste skickas om (ny bok) på grund av missad adressändring kommer påföras en avgift om 75 kr till föreningen.
Boken skickas till:
Patrik Björk   
Vargstigen 3     
507 70  GÅNGHESTER

 
God Jul och Gott Nytt År!
Patrik Björk / ordförande Executive Domarkommittén

Information från Executive Domarkommittén

11 Augusti


Executive Domarkommmittén har fått frågor om aktivitetskrav för år 2021 med tanke på Covid och förändrad tävlingssäsong.
 
En generell dispens kommer ges för år 2021 enligt samma upplägg som år 2020 dvs att ingen domare kommer mista sin domarlicens om aktivitetskravet inte uppnås. 
Under tävlingsåret 2022 måste de domare som år 2019 hade en varning tillfullo uppfylla gällande aktivitetskrav och detta gäller samtliga domare oavsett kategori för att inte mista sin domarlicens.
Samtliga domare skall vid tävlingsårets slut skicka in sin domarbok för omregistrering oavsett om man haft uppdrag eller ej. Alla domare är med automatik avstängda under starten av ett tävlingsår till man omregistrerats och därmed fått förnyad licens.
 
Vi uppmanar nu alla domaransvariga i distrikten och samtliga domare att försöka få uppdrag och börja döma igen nu när det kommer erbjudas tävlingar runt om i landet!
 
Patrik Björk / Ordförande Executive Domarkommittén 
​​​​​​​

Domarinformation

Nu är alla de domarböcker som kommit mig tillhanda, postade och återsända till den adress som antingen meddelats tillsammans med domarboken eller enligt adressuppgifter i vår databas. Som vid tidigare år har flera personer bytt adress och inte meddelat kansliet om detta vilket innebär att databasen inte är korrekt. Varje år försvinner returnerade försändelser på grund av detta och om vi måste skicka en ersättningsbok på grund av ej meddelad adessändring kommer vi ta ut en administrativ avgift på 50 kr för att täcka kostnader för bok, domarkort och porto mm.

Det finns fortfarande ett antal domare som inte återsänt sin bok för omregistrering och alla böcker oavsett om man var nyexaminerad eller inte hade uppdrag 2020, måste omregistreras för att samtidigt bli "aktiv" i databasen. Viktigt att påpeka detta för om en serieomgång döms av någon icke godkänd domare så stryks resultaten i denna omgång! Varje tävlingsledare skall säkerställa att tjänstgörande domare är godkända och registrerade för tjänstgöring för 2021.

Executive Domarkommittén beslutade att för år 2020 bevilja dispens gällande aktivitetskrav för alla domarkategorier p.g.a. Covid. Då vi i nuläget inte vet hur årets tävlingssäsong ser ut så får vi avvakta utvecklingen och i så fall återkomma med riktlinjer om det skulle bli aktuellt igen med några avsteg. Annars gäller som vanligt att alla domare måste ha uppdrag och finns inget registrerat trots tävlingsomgångar så mister man sin domarlicens då upplägget bygger på aktivitet och erfarenhet i sitt domaruppdrag.

Patrik Björk / Ordförande Executive Domarkommittén