Styrelse & Valberedning
​​​​​​​

Vill ni utbilda er styrelse och/eller valberedning, kontakta ert lokala RF SISU distrikt så hjälper de till med det https://www.rfsisu.se/ 


Styrelsen har fått förtroende av medlemmarna att förvalta föreningens intressen. Det vill säga, leda föreningen framåt och till medlemmarnas bästa.
Utan en styrelse finns det ingen förening i form av juridisk person, därför måste alla föreningar ha en styrelse kort och gott.

Årsmötet
Vilka är det som kommer på årsmötet? Är det alltid samma gäng som dyker upp och varför kommer det så få? Känner du inte igen dig, grattis, då har ni lyckats! Fortsätt med det goda arbete ni gör.

Ifall årsmöten hålls som de alltid gjort, kommer utfallet mest troligt bli som de alltid varit. För att det inte ska bli som det alltid varit krävs en förändring.

​​​​​​​Det är viktigt att komma ihåg att det är konsekvenser som styr beteenden, inte information, beslut eller tjat. För att förändra ett beteende är det effektivast om konsekvensen leder till något positivt. ABC-modellen gör ett försök till att förtydliga detta. 
Hur kan vi applicera det på verksamheten och knyta ihop det med antalet deltagare på årsmöten genom att titta på formen för hur årsmötet genomförs.

A – hur ser inbjudan ut
B – vilka kanaler använder vi oss av för att förmedla ut om årsmöte
C – hur många som kommer på årsmötet

Lösning:

Se över utformningen av inbjudan – hur kan den göras mer välkomnande?
Använd sociala medier för att sprida information
​​​​​​​
A – Vilket språk använder vi
B – Vi gör det onödigt byråkratiskt
C – Medlemmen förstår inte riktigt och känner sig exkluderad 

Lösning:

Använd enkla ord (exempelvis byt ut ”ajourneras” mot ”paus”)
Få medlemmarna att känna sig välkomna – beröm de som kommer på årsmötet istället för att berätta hur dåligt de är att fler inte kommit.
Prata och sprida information om årsmötet året runt, belysa att alla medlemmars röster är lika mycket värda och att det är ett bra tillfälle för att kunna påverka kommande års verksamhet. Försök även att koppla ihop beslut tagna på årsmötet med verksamheten under året. Finns protokoll från årsmöte och styrelsemöte tillgängliga för alla?
Hur marknadsför sig föreningen under året? Är det tydligt för medlemmarna att de är just medlemmar i en ideellt driven idrottsföreningen eller tror det att de köpt en tjänst, likt ett kommersiellt gym, och är därför inte medvetna om att de är en del av en föreningsdemokrati? 
 
Att välja styrelse
Det är på föreningens årsmöte som styrelsen väljs. Ofta är det endast några av ledamöterna som är på omval, inte alla, detta är för att det ska finnas en viss kontinuitet i styrelsen. Vilka ledamöter som är på omval regleras i föreningens stadgar. Inför årsmötet har valberedningen ett viktigt jobb (se nedan).
 
Alla föreningar har stadgar. Stadgarna är ett viktigt dokument och kan ses som själva grunden för föreningens verksamhet. I föreningens stadgar regleras bland annat villkor för medlemskapet, hur årsmötet ska gå till och hur eventuella konflikter ska lösas. Det är bra att inför varje årsmöte läsa igenom stadgarna för att se till att de hålls aktuella, och att alla känner till dem.
Vad gör en styrelse?
Den som väljs in i styrelsen av föreningens medlemmar vid årsmötet tar också på sig ett ansvar för att sköta föreningen. Invalda styrelseledamöter har fått förtroende av övriga medlemmar att förvalta föreningens intresse.
I punktform skulle en kunna säga att styrelsens ansvar är att:
  • Levandehålla (traditioner och föreningens profil)
  • Utveckla (föreningen och dess verksamhet)
  • Förvalta (ekonomiska medel och tillgångar)
  • Genomföra (av årsmötet beslutade planer)
  • Företräda (föreningen gentemot kommun och andra organisationer)
En aktiv valberedning
Valberedningen är en hjälpfunktion i föreningen för att upprätthålla det demokratiska arbetet.
Valberedningens uppgift är att underlätta vid de val som sker under årsmötet genom att lägga fram förslag på personer som de tror har majoriteten av medlemmarnas stöd. Valberedningen ska föreslå de kandidater som de tror att fler medlemmar ställer sig bakom. Inte den eller de medlemmar som valberedningen själva anser bäst lämpande för uppdraget. 
Checklista för valberedningens föreberedelser 

En valberedning bör jobba kontinuerligt under hela året, ibland kan det vara bra att upprätta en plan för när valberedningen bör göra vad. En annan viktig framgångnyckel för valberedningen är ha ett nära samarbete med styrelsen, genom att tex. närvara vid styrelsemöten. 
Styrelseledamöter får inte samtidigt vara med i valberedningen. Beroende på hur stor föreningen är kan valberedningen bestå av olika antal medlemmar. Den bör dock bestå av minst två medlemmar. Föreningens stadgar reglerar antalet ledamöter i valberedningen. 
Som valberedning kan det också vara bra att utvärdera sitt eget arbete. 

    Att fundera över....

  • I vilken usträckning rekryteras nya ledamöter efter kompetens och intresse? 

  • Hur ofta behöver valberedningen övertala, böna ochbe någon att ställa upp?