Utbildningsmodulen

​​​​​​​

Utbildningsmodulen är ett verktyg som alla föreningar har tillgång till genom sin IdrottOnline-sida. Alla föreningar, anslutna till SSF:s, är ålagda att registrera all verksamhet som föreningen bedriver i form av lärgrupper, föreläsningar och/ eller kurser.
 
Lärgrupp – en arbetsform som kännetecknas av at en mindre grupp människor, under en kortare eller längre tid, regelbundet träffas och tillsammans studerar och lär sig något i ett visst ämne eller område. En lärgrupp kan också drivas på distans.
För att en aktivitet ska klassas som en lärgrupp måste de bestå av minst 3 deltagare (1 lärgruppsledare + 2 deltagare) och vara minst 3 utbildningstimmar, det vill säga 3x45 minuter. Dessa timmar behöver ej vara under samma tillfälle. Exempel på aktiviteter är tränarträffar, teorimöten, kommittémöten mm.

​​​​​​​Föreläsning
 – när föreningen vill samla sina medlemmar kring ett tema kan föreläsning vara en arbetsform. En föreläsning ska inspirera och det är temas som står i fokus.
Föreläsningen kan handla om exempelvis antidoping, kost, mental träning mm. Föreläsningen ska locka minst 5 deltagare (plus en utbildare) och vara minst 30 minuter.

Kurs – har en kursledare som leder verksamheten utifrån en tydlig kurs- och timplan. En kurs ska ha en inriktning och ett uttalat utbildningsmål.  
En kurs ska bestå av minst 3 deltagare och vara minst 3 utbildningstimmar á 45 minuter. Exempel på kurs kan vara tränarutbildning, domarutbildning, HLR-utbildning mm.
 
Tanken med utbildningsmodulen är att den ska underlätta för föreningar och skapa möjligheter. Har ni funderingar kring inloggning, behörigheter och hur ni använder modulen så har IdrottOnline gjort flera filmer och även sammanställt en lathund. Det går också bra att kontakta RF-SISU för stöd.
 
Varför är det viktigt att ni använder er av utbildningsmodulen? Förutom att det är ett verktyg för att underlätta vid administrationen av utbildning, så som anmälan och avstämning av närvaro, så kan föreningen växla in sina timmar hos RF-SISU i form av en resurs. Resursen är inget föreningen får ut i pengar utan det är kostnader som RF-SISU kan hjälpa föreningarna med till olika utbildnings-/utvecklingsinsatser, det skulle exempelvis kunna vara att täcka hela eller delar av kostnader för externa föreläsare, studiebesök, studielitteratur, utbildningsmaterial och planeringskonferenser mm.
 
Föreningarnas inrapporterade timmar i utbildningsmodulen är också en parameter som Riksidrottsförbundet tittar på när de fördelar sina medel mellan de olika specialidrottsförbunden. Ju bättre ni är på att rapportera in era utbildningstimmar, desto mer medel till svensk styrkelyft.